پلنهای نمایندگی هاست لینوکس و ویندوز
فضاترافیکسیستم عاملکنترل پنلوب سرورهزینه ماهیانه
۲ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسسی پنللایت اسپید۱۵۰۰۰ تومان
۴ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسسی پنللایت اسپید۲۰۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسسی پنللایت اسپید۳۰۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسسی پنللایت اسپید۴۵۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسسی پنللایت اسپید۶۰۰۰۰ تومان
۲ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسپلسکApache/Nginx۱۵۰۰۰ تومان
۴ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسپلسکApache/Nginx۲۰۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسپلسکApache/Nginx۳۰۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسپلسکApache/Nginx۴۵۰۰۰ تومان
۴۰ گیگابایتنامحدودکلودلینوکسپلسکApache/Nginx۶۰۰۰۰ تومان
۲ گیگابایتنامحدودویندوز ۲۰۱۶پلسکIIS 10۲۵۰۰۰ تومان
۵ گیگابایتنامحدودویندوز ۲۰۱۶پلسکIIS 10۳۵۰۰۰ تومان
۱۰ گیگابایتنامحدودویندوز ۲۰۱۶پلسکIIS 10۴۵۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایتنامحدودویندوز ۲۰۱۶پلسکIIS 10۶۰۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایتنامحدودویندوز ۲۰۱۶پلسکIIS 10۷۵۰۰۰ تومان

امکانات مشترک تمامی پلنهای نمایندگی هاست

SSL رایگان

∞ پنل مدیریتی با دسترسی کامل

∞ پنهان بودن کامل هویت ما

دیتابیس نامحدود

∞ FTP نامحدود

∞ اکانت ایمیل نامحدود

DNS اختصاصی

∞ تعداد اکانت نامحدود

∞ امکان اورسل