پلنهای هاست ویندوز پلسک

مقدماتی

سالیانه

۶۵۰۰۰ تومان

 • ۵۰ مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

اقتصادی

سالیانه

۹۰۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

شرکتی

سالیانه

۱۷۵۰۰۰ تومان

 • ۵۰۰ مگابایت فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

حرفه ای

سالیانه

۲۵۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی یک وب سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

برتر

سالیانه

۴۵۰۰۰۰ تومان

 • نامحدود فضا NVMe
 • ترافیک نامحدود
 • میزبانی نامحدود سایت
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
 • ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • وب سرور IIS 10

امکانات مشترک تمامی پلنهای هاست ویندوز

∞ IIS Remote

∞ .NET Framework 4.6

∞ Weekly Backup

∞ PHP Support

∞ IMAP

∞ SQL Server 2016

POP3

∞ MVC5

∞ Dot Net Core