ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000 تومان
1 سال
N/A
6,000 تومان
1 سال
.1000

سال
N/A
N/A
.com
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.net
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.info
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.org
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.asia
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.at
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
.biz
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.de
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.es
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.eu
40,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.fr
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.in
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.it
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.li
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.link
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.me
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.mobi
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.name
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.news
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.pro
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.re
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.ru
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.tel
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.uk
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.us
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.ws
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.tv
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
.co
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.ca
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.cafe
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
.center
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.download
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.network
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
.market
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
485,000 تومان
1 سال
.online
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
.university
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.store
970,000 تومان
1 سال
970,000 تومان
1 سال
970,000 تومان
1 سال
.website
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.shop
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.im
615,000 تومان
1 سال
615,000 تومان
1 سال
615,000 تومان
1 سال
.live
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.nl
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.app
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.jp
1,420,000 تومان
1 سال
1,420,000 تومان
1 سال
1,420,000 تومان
1 سال
.top
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains