سرور مجازی آمریکا

سرور مجازی آمریکا VDS-1
 • 1GB


  RAM
 • 2Cores
  CPU
 • 20GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-2
 • 2GB


  RAM
 • 2Cores
  CPU
 • 50GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-3
 • 3GB


  RAM
 • 3Cores
  CPU
 • 80GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-4
 • 4GB


  RAM
 • 3Cores
  CPU
 • 100GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-6
 • 6GB


  RAM
 • 4Cores
  CPU
 • 130GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-8
 • 8GB


  RAM
 • 4Cores
  CPU
 • 150GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-12
 • 12GB


  RAM
 • 6Cores
  CPU
 • 200GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic
سرور مجازی آمریکا VDS-16
 • 12GB


  RAM
 • 6Cores
  CPU
 • 200GB SSD
  Storage
 • Unlimited
  Traffic