لینوکس مقدماتی پلسک - آلمان
شروع از 10,000 تومان ماهانه
لینوکس اقتصادی پلسک - آلمان
شروع از 15,000 تومان ماهانه
لینوکس شرکتی پلسک - آلمان
شروع از 25,000 تومان ماهانه
لینوکس حرفه ای پلسک - آلمان
شروع از 43,000 تومان ماهانه
لینوکس برتر پلسک - آلمان
شروع از 60,000 تومان ماهانه