لایسنس سی پنل سرور مجازی - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس سی پنل

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی - سیستمی
50,000 تومان ماهانه
همراه با Softaculous رایگان

لایسنس سی پنل

لایسنس کلودلینوکس - سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس کلودلینوکس

لایسنس لایت اسپید - سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس لایت اسپید

لایسنس Saftaculous - سیستمی
19,000 تومان ماهانه

لایسنس Saftaculous

لایسنس Virtualizor Panel - سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس Virtualizor

لایسنس CXS - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس cxs

لایسنس دایرکت ادمین - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس JetBackup - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس jetbackup

لایسنس پلسک سرور مجازی - سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس پلسک

لایسنس پلسک سرور اختصاصی - سیستمی
56,000 تومان ماهانه

لایسنس پلسک

لایسنس WHMAMP - سیستمی
10,000 تومان ماهانه

لایسنس whmamp

لایسنس WHM Sonic - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس whmsonic

لایسنس MailScanner Front-End - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس mailscanner front-end

لایسنس Outgoing Spam Monitor - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس osm

لایسنس WHM Reseller - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس whmreseller

لایسنس Imunify360 - سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس imunify360

لایسنس KernelCare - سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس kernelcare

Solusvm - Master لایسنس سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس solusvm

Solusvm - Slave لایسنس سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس solusvm

LiteSpeed Web ADC (Load Balancer) لایسنس سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس litespeed web adc

WHMCS لایسنس سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس whmcs

DA Reseller - لایسنس سیستمی
25,000 تومان ماهانه

لایسنس dareseller

CPNginx لایسنس سیستمی
50,000 تومان ماهانه

لایسنس cpnginx

LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
0 تومان ماهانه
SitePad
25,000 تومان ماهانه