نمایندگی لینوکس پلسک - 2 گیگابایت
15,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس پلسک - 4 گیگابایت
20,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس پلسک - 10 گیگابایت
30,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس پلسک - 20 گیگابایت
45,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس پلسک - 40 گیگابایت
60,000 تومان ماهانه