نمایندگی لینوکس سی پنل - 5 گیگابایت
25,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس سی پنل - 10 گیگابایت
55,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس سی پنل - 20 گیگابایت
80,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس سی پنل - 50 گیگابایت
160,000 تومان ماهانه
نمایندگی لینوکس سی پنل - 100 گیگابایت
265,000 تومان ماهانه