نمایندگی ویندوز پلسک - مقدماتی
40,000 تومان ماهانه
نمایندگی ویندوز پلسک - اقتصادی
80,000 تومان ماهانه
نمایندگی ویندوز پلسک - شرکتی
120,000 تومان ماهانه
نمایندگی ویندوز پلسک - حرفه ای
240,000 تومان ماهانه
نمایندگی ویندوز پلسک - برتر
400,000 تومان ماهانه