سرور مجازی آلمان VDS-1-SATA
90,000 تومان ماهانه
 • 1GB


  RAM
 • 1Core
  CPU
 • 80GB SATA
  Storage
 • 500GB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-2-SATA
110,000 تومان ماهانه
 • 2GB


  RAM
 • 2Core
  CPU
 • 100GB SATA
  Storage
 • 1TB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-4-SATA
205,000 تومان ماهانه
 • 4GB


  RAM
 • 2Core
  CPU
 • 200GB SATA
  Storage
 • 1TB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-8-SATA
345,000 تومان ماهانه
 • 8GB


  RAM
 • 2Core
  CPU
 • 450GB SATA
  Storage
 • 5TB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-12-SATA
405,000 تومان ماهانه
 • 12GB


  RAM
 • 4Core
  CPU
 • 750GB SATA
  Storage
 • 8TB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-16-SATA
500,000 تومان ماهانه
 • 16GB


  RAM
 • 4Core
  CPU
 • 900GB SATA
  Storage
 • 10TB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-24-SATA
690,000 تومان ماهانه
 • 24GB


  RAM
 • 8Core
  CPU
 • 1300GB SATA
  Storage
 • 10TB
  Traffic
سرور مجازی آلمان VDS-32-SATA
750,000 تومان ماهانه
 • 32GB


  RAM
 • 8Core
  CPU
 • 1800GB SATA
  Storage
 • 10TB
  Traffic