سرور مجازی ایران VDS-1-SATA
60,000 تومان ماهانه
 • 1GB


  RAM
 • 1Core
  CPU
 • 50GB SATA
  Storage
 • 100GB
  Traffic
سرور مجازی ایران VDS-2-SATA
75,000 تومان ماهانه
 • 2GB


  RAM
 • 2Core
  CPU
 • 100GB SATA
  Storage
 • 100GB
  Traffic
سرور مجازی ایران VDS-4-SATA
110,000 تومان ماهانه
 • 4GB


  RAM
 • 2Core
  CPU
 • 200GB SATA
  Storage
 • 100GB
  Traffic
سرور مجازی ایران VDS-8-SATA
190,000 تومان ماهانه
 • 8GB


  RAM
 • 4Core
  CPU
 • 400GB SATA
  Storage
 • 100GB
  Traffic
سرور مجازی ایران VDS-12-SATA
285,000 تومان ماهانه
 • 12GB


  RAM
 • 8Core
  CPU
 • 600GB SATA
  Storage
 • 100GB
  Traffic